نتايج يك مطالعه روي موش هاي مبتلا به سرطان نشان داد كه دويدن تا ۵۰ درصد اندازه تومورها را كاهش مي دهد.

به گزارش روز چهارشنبه گروه علمي ايرنا از پايگاه اينترنتي ساينس ديلي، نتايج اين مطالعه كه در مجله Cell Metabolism منتشر شد، نشان مي دهد كه اندازه تومور در موش هايي كه وقت آزاد خود را روي يك چرخ گردان مي دويدند، در قياس با اندازه تومور در هم سن و سالان كم تحرك آنها، به ميزان ۵۰ درصد كاهش يافت.
محققان دانشگاه كپنهاگ در اين مطالعه متوجه شدند كه افزايش سطح آدرنالين ناشي از تمرينات ورزشي فشرده، كمك كرد كه سلول هاي ايمني به اصطلاح كشنده سرطان به سمت تومورهايي حركت كنند كه به ريه، كبد و يا پوست موش ها پيوند زده شده بود.
پرنيل هوجمن از دانشگاه كپنهاگ و نويسنده اين مطالعه گفت: رسوخ سلول هاي ايمني كشنده به تومورها و توان اين سلول ها در كنترل و تنظيم اندازه تومورها مشخص شده بود، اما تاكنون تاثير ورزش بر تنظيم اين سيستم بررسي نشده بود.
وي افزود: با تزريق آدرنالين به موش ها براي افزايش هورمون به همان گونه كه پس از ورزش رخ مي دهد، متوجه شديم كه سلول هاي كشنده طبيعي در جريان خون بسيج مي شوند و در صورت وجود تومور، آن را پيدا كرده و به آن نفوذ مي كنند.
محققان در مرحله بعد آزمايش، از موش هاي فاقد سلول هاي كشنده طبيعي استفاده كردند تا نشان دهند كه افزايش شمار سلول هاي كشنده طبيعي در محل تومور تاثير مستقيمي بر كاهش اندازه آن دارد.
محققان متوجه شدند كه در موش هاي فاقد سلول هاي كشنده طبيعي، حتي با وجود اين كه ورزش مي كردند و مجموعه كاملي از ديگر سلول هاي ايمني را داشتند، رشد سرطان عادي بود. از سوي ديگر، توقف نقش آفريني آدرنالين نيز فوايد دويدن بر چرخ گردان را در از بين بردن سرطان كاهش داد.
محققان همچنين متوجه شدند كه يك مولكول سيگنال دهنده ايمني به نام IL-6 حلقه رابط ميان بسيج سلول هاي كشنده وابسته به آدرنالين و رسوخ آنها در تومور است.
اين مطالعه نشان داد كه مولكول هاي IL-6 به هدايت سلول هاي ايمني براي حركت به سمت تومورها كمك مي كنند.